Zákon 211/2000 Z. z. a osobné údaje

16. apr 2018

Od roku 2000 platí zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa tohto zákona sú mestá, obce, a nimi zriadené organizácie (napr. základné školy) povinné zverejňovať informácie týkajúce sa hlavne ich hospodárenia. Jedná sa o objednávky, zmluvy a faktúry. Často sú súčasťou týchto dokumentov aj osobné údaje. Preto je potrebné zverejňovať tieto dokumenty tak, aby nedošlo k narušeniu práv dotknutých osôb a zverejnenie nebolo v rozpore so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Aké osobné údaje je možné v súlade s tými dvomi legislatívnymi normami zverejniť?

Podľa zákona na ochranu osobných údajov možno osobné údaje zverejniť len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby, pokiaľ nejaký osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným zákonom v tomto prípade je zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa tohto zákona je povinné zverejňovať:

Prevod nehnuteľností (§5 ods. 6) vo vlastníctve obce alebo mesta do vlastníctva inej osoby. V tomto prípade platí povinnosť zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,   
 • adresa pobytu alebo sídlo,   
 • identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Povinne zverejňovaná zmluva (§5a) je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (obec alebo mesto). Pri zverejňovaní zmluvy sa uvádza identifikácia účastníkov zmluvy. Z osobných údajov sa zverejňuje (§5a od 13) titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a označenie nehnuteľnosti. Ostané osobné údaje je potrebné anonymizovať. Je to hlavne rodné číslo a podpis na zmluve.

Pri objednávkach alebo faktúrach sa zverejňujú nasledujúce osobné údaje:   

a) identifikačné údaje dodávateľa objednaného/fakturovaného plnenia     

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno/názov právnickej osoby, 
 • adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,   
 • identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,   

b) údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku/faktúru podpísala:     

 • meno a priezvisko fyzickej osoby,     
 • funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje.

Ostatné osobné údaje je opäť potrebné anonymizovať. Ide hlavne o podpis. Anonymizovanie musí byť urobené takým spôsobom, aby bolo nevratné, t.j. nedalo sa opäť dostať k osobným údajom. Je nepostačujúce zmeniť farbu  textu na bielu, alebo farbu pozadia na čiernu. Aj napriek zmene farby tam pôvodný text ostáva a jeho zverejnením sa môže dostať do vyhľadávača Google. Najlepšie je  príslušný text úplne vymazať a až potom umiestniť na webovú stránku, alebo do centrálneho registra zmlúv.

Zverejňovanie osobných údajov (§9 ods. 3) verejných funkcionárov, poslancov obecného a mestského zastupiteľstva, a vedúcich zamestnancov obce alebo mesta je možné v rozsahu:

 • titul, meno, priezvisko  
 • funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,  
 • pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,  
 • miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti, a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,  
 • mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu, alebo z iného verejného rozpočtu.

Pokiaľ by niekto požadoval osobné údaje nad rámec tohto rozsahu, tak je potrebný súhlas dotknutej osoby, napr. aj primátora alebo starostu. V rámci zákona 211/2000 Z. z. rieši ochranu osobných údajov §9, ktorý v odseku 1) hovorí:

Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.