Monitoring IKT prevádzky

V zmysle zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe je každý prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy povinný zabezpečiť ich prevádzku, servis a podporu.

Pre zabezpečenie kontinuity prevádzky informačných systémov je potrebné pravidelné monitorovanie IKT technológií. Slúži na identifikáciu ich kapacitných požiadaviek a trendov tak, aby nedošlo ku kritickému výpadku, spomaleniu alebo inej neočakávanej poruche funkčnosti. Jednotlivé prvky IKT monitorujú zdroje, ktoré poskytujú včasné informácie o nových technických zraniteľnostiach a bezpečnostných aktualizáciách. Monitorovanie IKT technológií sa uskutočňuje implementáciou nástroja na zaznamenávanie (logov) o ich činnosti a činností ich používateľov. Tieto sú následne vyhodnocované a v prípade neobvyklej alebo kritickej udalosti musí správca IKT aktíva vykonať potrebné opatrenia. Súčasťou monitorovania sú aj systémy ochrany pred škodlivým kódom.

Raz za šesť mesiacov ste povinný na požiadanie predložiť ministerstvu investícií správu o počte a charaktere nahlásených, riešených a uzavretých servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov. Informácie z monitoringu ste povinný sprístupniť aj verejnosti.

Vieme Vám zabezpečiť komplexný nástroj pre monitorovanie prevádzky, dostupností a výkonu zariadení vo Vašej IKT infraštruktúre.

Systém je škálovateľný a je vhodný na monitoring siete ľubovoľného rozmeru. Dokáže monitorovať rôzne druhy zariadení ako sú fyzické a virtuálne servery, sieťové prvky, dátové úložiská a iné zariadenia, ktoré dokážu poskytnúť údaje o svojej prevádzke. Monitoring sa deje v reálnom čase a údaje je možné okamžite vizualizovať prostredníctvom grafov, máp a rôznych náhľadov.

Monitoring dokáže informovať o vzniknutých problémoch správcu príslušnej služby alebo servera. Tým je možné hneď na počiatku vzniku problému prijať príslušné opatrenia a zabrániť tak vzniku vážnejších škôd alebo negatívneho dopadu na prevádzku. Informáciu o probléme dokáže poslať viacerými komunikačnými kanálmi ako je mail, SMS, Jabber alebo si vytvoríte vlastný komunikačný kanál. Môžete si vytvoriť časovú os pre odosielanie upozornení, najskôr počiatočnému príjemcovi, potom, ak problém pretrváva alebo sa neprijme žiadne potvrdenie, ďalším príjemcom a dokonca podľa potreby vykonávať príkazy.

Systém umožňuje aj porovnávanie dát v rôznych časových obdobiach t.j. analýzu histórie. Je možné porovnať podobné časové obdobia, povedzme tento pondelok s predchádzajúcim pondelkom alebo dnes popoludní s obdobím spred 2 týždňov. Je to veľmi užitočné, keď zaťaženie prostredia nie je rovnomerné a porovnanie od pondelka rána do utorka popoludnia neprináša žiadne cenné informácie. Napríklad: priemerné zaťaženie procesora za poslednú hodinu je dvakrát vyššie ako zaťaženie procesora za rovnaké obdobie pred týždňom.

Prístup do systému je realizovaný prostredníctvom webového rozhrania, pričom je možné prístupové práva pre jednotlivých používateľov personalizovať. Webové rozhranie je natívne a poskytuje množstvo spôsobov prezentácie vizuálneho prehľadu o Vašom IKT prostredí. Na jednej obrazovke si môžete zobraziť toľko grafov, koľko je potrebné, automaticky ich obnovujte, meníte časovú periódu a podobne. Zabezpečujeme jedno rozhranie pre konfiguráciu monitorovania aj prezerania zhromaždených údajov. Správca siete môže vidieť a ovládať všetko na jednej obrazovke. Podporujeme všetky najpoužívanejšie webové prehliadače a jazykovo podporujeme aj slovenčinu.


Pre viac informácií ako sa komplexne vysporiadať s aktuálnymi kybernetickými hrozbami nás neváhajte kontaktovať.

Požiadavku zadajte cez obchod@somi.sk alebo cez kontaktný formulár ktorý nájdete nižšie.