Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014

16. apr 2018

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Metodický pokyn obsahuje podrobnejší výklad jednotlivých ustanovení Výnosu o štandardoch pre IS VS a je preto dôležitým podkladom pre povinné osoby pri dodržiavaní a implementovaní štandardov.

Metodický pokyn bol schválený 9. marca 2017 Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ktorá je poradným a konzultačným orgánom úradu.

Kompletné informácie nájdete na stránke - www.informatizacia.sk