Kamerové systémy – neverejné priestory

16. apr 2018

Úrad na ochranu osobných údajov vydal nové usmernenie číslo 5/2016, ktoré sa týka monitorovania priestorov verejnosti neprístupných. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia. Čo je to priestor verejne neprístupný?  Je to priestor: - do ktorého verejnosť nemôže voľne vstupovať, - v ktorom sa verejnosť nemôže voľne, bez sprievodu zdržiavať, pohybovať, ani vo vymedzenom   čase, - súčasne, nie je tento priestor označený ako priestor prístupný verejnosti podľa osobitného zákona. Monitorovanie obydlia

Za obydlie možno považovať súkromný majetok, ktorý je verejnosti neprístupný (za verejnosť sa nepovažujú návštevy a poštový doručovateľ) a nie je využívaný na podnikateľské účely.  Pokiaľ sa monitorujú takéto priestory, tak sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona na ochranu osobných údajov, nakoľko sa monitorovanie vykonáva pre vlastnú potrebu fyzickej osoby v rámci jej osobných, alebo domácich činností. V tomto prípade nevyplývajú žiadne povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov.

Monitorovanie podnikateľských priestorov

Ak je priestor využívaný na podnikanie, a do tohto priestoru môžu voľne vstupovať, alebo sa v ňom voľne zdržiavať vo vymedzenom čase, alebo bez obmedzenia času napríklad len zamestnanci prevádzkovateľa, zmluvní partneri, poštár, či návštevy (t.j. nejde o verejnosť a súčasne zamestnanci   v tomto priestore spravidla nevykonávajú svoju pracovnú činnosť pravidelne/bežne). V tomto prípade platia ustanovenia zákona 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov. Monitorovanie prebieha na základe §10 ods. 3 písm. g), t.j. ochrana majetku, finančných alebo iných záujmov, alebo zaistenie bezpečnosti. V tomto prípade je potrebné urobiť oznámenie na Úrade na ochranu osobných údajov, ten potom posúdi, či je potrebná osobitná registrácia

Monitorovanie za účelom kontroly zamestnancov

Zamestnancov je možné kontrolovať podľa Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný túto kontrolu prerokovať so zástupcami zamestnancov a je povinný informovať zamestnancov o jej spôsobe a dĺžke trvania.

Monitorovanie školských zariadení

Školy vo všeobecnosti považujeme za budovy občianskej vybavenosti, do ktorých sa dá voľne  vstupovať. Avšak, aj v týchto budovách sú vyhradené priestory, do ktorých má verejnosť vstup zakázaný, respektíve, do ktorých môže vstupovať a pohybovať sa v nich na základe povolenia alebo iba v sprievode personálu/určenej osoby. V školách za takéto priestory možno všeobecne považovať triedy. Pokiaľ sa v triede, alebo v učebni nachádza špeciálne vybavenie, tak je možné použiť §10 ods. 3 písm. g). V tomto prípade je ale potrebné oznámenie na Úrade na ochranu osobných údajov. V prípade tried s bežným vyučovaním nie je možné tento paragraf využiť a je potrebné mať súhlas žiaka alebo jeho zákonného zástupcu. V prípade, ak sa v monitorovanom  priestore po ukončení starostlivosti o dieťa pohybujú ďalšie osoby (napríklad údržba, upratovacia služba), nie je možné tieto osoby na základe vyššie  uvedeného súhlasu monitorovať, t.j. po skončení vyučovania je potrebné kamery vypnúť.

Celé usmernenie nájdete tu.