Elektronizácia verejnej správy

16. apr 2018

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy. Elektronizácia verejnej správy znamená výrazný prínos pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu. Hlavným cieľom  je napomôcť elektronickému prístupu občanov k úradu svojho mesta alebo obce.

O elektronizácií verejnej správy pojednáva Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente). Podľa tohto zákona orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť je potrebné splniť do 1. marca 2017.

Komunikácia s občanom sa vedie v dvoch rovinách. Prvou je verejná sekcia, kde sú verejne   prístupné informácie pre všetkých. Druhou rovinou je privátna sekcia, ktorá je zvyčajne zabezpečená menom a heslom. V tejto sekcii občan komunikuje s úradom zvyčajne vo forme rôznych formulárov. Tie sú prístupné cez webové stránky. Preto okrem rýchleho a spoľahlivého internetového pripojenia potrebujete mať aj vysokú dostupnosť vašich webových stránok a zabezpečené šifrované pripojenie  k ním.

Internetové pripojenie zvyčajne nepredstavuje problém. Je to len otázka na vášho providera. Čo sa týka dostupnosti vašich webových serverov, už také elementárne to nie je. Najmä, ak máte len jednu verejnú IP adresu do internetu a webové serveri majú priradených viac lokálnych IP adries. Riešenie je možné prostredníctvom reverzného proxy servera, ktorý dokáže distribuovať požiadavky na obsah na viac webových serverov.  Tie ich spracujú a pošlú späť na proxy server, kde sú zobrazené klientovi. Reverzný proxy server spolu s firewallom tvorí mohutný bezpečnostný nástroj a zjednodušuje správu webových serverov. Oba nástroje sú súčasťou nášho riešenia Kerber Secure Server. Súčasťou nášho riešenia je aj služba Lets Encrypt, použitím ktorej dostanete do rúk nástroj na správu šifrovanej komunikácie prostredníctvom SSL a https protokolu. Nie je potrebné vybavovať certifikát na každý webový server zvlášť. Postará sa o to Kerber Secure Server a ten tiež zabezpečí pravidelnú automatickú aktualizáciu týchto certifikátov.

Ohľadne skúseností a odporúčaní sa môžete prípadne poradiť aj so spoločnosťou CORA GEO, ako jedným z  najvýznamnejších dodávateľov informačných systémov pre samosprávy.  Prípadne si naše riešenie môžete otestovať.