Elektronizácia verejnej správy – termíny

16. apr 2018

Dňa 1. novembra 2016 sa podľa zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) skončilo prechodné obdobie, počas ktorého sa orgány verejnej moci mali pripraviť na výkon verejnej moci elektronicky. Od tohto dátumu sú povinné komunikovať elektronicky s fyzickými osobami, právnickými osobami, ako aj navzájom medzi sebou.  Je tu však aj viac dôležitých dátumov,  ktoré je potrebné dodržať.

1. január 2017 – právnické subjekty musia mať aktivovanú elektronickú schránku. Pokiaľ si ju neaktivujú sami, bude im aktivovaná automaticky. Od tohto dátumu im budú úradné dokumenty doručované už len elektronicky.

1. marec 2017 - orgány verejnej moci musia mať zabezpečené, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu, a v každom štádiu, bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

1. február 2018 – od tohto dátumu musia orgány verejnej správy komunikovať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré spĺňajú náležitosti  podľa § 3 písm. i), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) a e) zákona o e-Governmente.  Do tohto dátumu je možné podať elektronické podanie a vydať elektronický úradný dokument, ako aj elektronický dokument, ktorého údaje nemusia byť vyplnené v štruktúre podľa elektronického formulára.

Elektronickým formulárom je elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami. Elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov.

1. máj 2018 – budú automaticky aktivované elektronické schránky všetkých právnických subjektov, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Od tohto dátumu im budú úradné dokumenty doručované už len elektronicky.

Súvisiace články: Elektronizácia verejnej správy