Intenzívny vzdelávací kurz pre poverené osoby

Obsah školenia

Intenzívneho kurzu k Nariadeniu EU a Zákonu 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (OÚ) pre osoby poverené správou agendy k ochrane OÚ a komunikáciou so zodpovednou osobou.

 

Prvý blok: ÚVOD

 • Zopakovanie základných pilierov ochrany osobných údajov
 • Rozdelenie osobných údajov na údaje spadajúce pod povinnosť informovania a pod povinnosť súhlasu
 • Ozrejmiť úlohy ZO a rolu osoby poverenej správou agendy k ochrane OÚ a komunikáciou so ZO
 • Rozdiely medzi Nariadením a Zákonom 18/2018
 • Spísanie zoznamu tém a problémov, ktorým sa bude treba venovať nad rámec kurzu.

 

Druhý blok: DOKUMENTÁCIA GDPR

 

 • Správa informovaní a súhlasov
 • Správa oprávnených záujmov, ich posúdenia, formy a použitia, test proporcionality
 • Správa personálnej agendy zamestnanca
 • Správa webu a marketingových aktivít v súvislosti s ochranou OÚ
 • Správa sprostredkovateľských a servisných zmlúv, kto je a kto nie je sprostredkovateľ
 • Správa smerníc k ochrane OÚ, nevyhnutné prílohy k smerniciam
 • Správa ostatnej agendy ohľadne ochrany OÚ

 

Tretí blok: PROCESY GDPR

 

 • Špecifikovať termíny na realizáciu jednotlivých druhov podnetov
 • Riešenie bezpečnostného incidentu od jeho vzniku až po zápis z jeho vyriešenia
 • Riešenie požiadavky na informovanie od dotknutej osoby
 • Záznam o spracovateľských činnostiach, kto ich potrebuje
 • Správa a plnenie plánu eliminácie rizík

 

Štvrtý blok: SPOLUPRÁCA

 

 • Stanoviť pravidlá spolupráce a spôsoby komunikácie so zodpovednou osobou
 • Nahlasovanie podnetov a pripomienok cez automatizovaný systém riešenia podnetov
 • Skúsenosti z kontrol z Úradu na ochranu osobných údajov

 

 

 • Organizovanie pravidelných kontrol v súčinnosti so zodpovednou osobou,
 • Riešenie tém nad rámec kurzu

Miesto konaia

Kongres hotel Dixon, Švermova 32,
974 04 Banská Bystrica

 

 

Cena školenia

30€ s DPH za osobu

Časový harmonogram

9:00 – 9:30 príchod a registrácia
9:30 – 10:15 1. blok
10:15 – 10:30 coffee break
10:30 – 12:00 2. blok
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:45 3. blok
13:45 – 14:00 coffee break
14:00 – 15:30 4. blok + diskusia

 

Termíny školeni

 

 

Október 2019