Podujatia

Intenzívny vzdelávací kurz pre poverené osoby

 

OBSAH ŠKOLENIA

 

Intenzívneho kurzu k Nariadeniu EU a Zákonu 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (OÚ)
pre osoby poverené správou agendy k ochrane OÚ a komunikáciou so zodpovednou osobou.

 

Prvý blok: ÚVOD

 • zopakovanie základných pilierov ochrany osobných údajov,
 • rozdelenie osobných údajov na údaje spadajúce pod povinnosť informovania a pod povinnosť súhlasu,
 • ozrejmiť úlohy ZO a rolu osoby poverenej správou agendy k ochrane OÚ a komunikáciou so ZO,
 • rozdiely medzi Nariadením a Zákonom 18/2018,
 • spísanie zoznamu tém a problémov, ktorým sa bude treba venovať nad rámec kurzu.

 

Druhý blok: DOKUMENTÁCIA GDPR

 • správa informovaní a súhlasov,
 • správa oprávnených záujmov, ich posúdenia, formy a použitia, test proporcionality,
 • správa personálnej agendy zamestnanca,
 • správa webu a marketingových aktivít v súvislosti s ochranou OÚ,
 • správa sprostredkovateľských a servisných zmlúv, kto je a kto nie je sprostredkovateľ,
 • správa smerníc k ochrane OÚ, nevyhnutné prílohy k smerniciam,
 • správa ostatnej agendy ohľadne ochrany OÚ.

 

Tretí blok: PROCESY GDPR

 • špecifikovať termíny na realizáciu jednotlivých druhov podnetov,
 • riešenie bezpečnostného incidentu od jeho vzniku až po zápis z jeho vyriešenia,
 • riešenie požiadavky na informovanie od dotknutej osoby,
 • záznam o spracovateľských činnostiach, kto ich potrebuje,
 • správa a plnenie plánu eliminácie rizík.
 

Štvrtý blok: SPOLUPRÁCA

 • stanoviť pravidlá spolupráce a spôsoby komunikácie so zodpovednou osobou,
 • nahlasovanie podnetov a pripomienok cez automatizovaný systém riešenia podnetov,
 • skúsenosti z kontrol z Úradu na ochranu osobných údajov,
 • organizovanie pravidelných kontrol v súčinnosti so zodpovednou osobou,
 • riešenie tém nad rámec kurzu.
 

Miesto konania: Kongres hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica    

Cena školenia: 30€ s DPH za osobu

 

Časový harmonogram:

9:00 – 9:30 príchod a registrácia
9:30 – 10:15 1. blok
10:15 – 10:30 coffee break
10:30 – 12:00 2. blok
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:45 3. blok
13:45 – 14:00 coffee break
14:00 – 15:30 4. blok + diskusia
 

 

Termíny školení: 16.5. štvrtok, 23.5. štvrtok, 28.5. utorok

Prihlásiť sa na školenie môžete po kliknutí na vybraný dátum tu:

16.5. 2019 (štvrtok) 

23.5. 2019 (štvrtok)

28.5. 2019 (utorok) 

 

 

Naše prednosti sú:

Antispamová
ochrana
Dvojzložková
autorizácia
Zabezpečený firewall
Ochrana súborov