Bezpečnostný projekt

Základným pilierom pre budovanie bezpečnostnej politiky je bezpečnostný projekt a v ňom obsiahnutý bezpečnostný zámer. Nutnosť vypracovania bezpečnostného projektu ukladá aj zákon 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý je záväzný pre všetky organizácie a spoločnosti na Slovensku.

Prečo chrániť osobné údaje?

Túto povinnosť ukladá v prvom rade spomínaný Zákon na ochranu osobných údajov. Ústava Slovenskej republiky a ďalšie zákony platné v SR zabezpečujú jednotlivcovi ochranu jeho osobnosti a súkromia. Je morálnou povinnosťou každého ctiť a rešpektovať súkromie iného človeka a robiť všetko preto, aby sa každý človek mohol cítiť nielen slobodne, ale aj bezpečne.

Čo je to Bezpečnostný projekt?

Bezpečnostný projekt je dokument, ktorého obsah je vymedzený Zákonom na ochranu osobných údajov. Pozostáva z troch častí, ktoré sú navzájom previazané. Bez zodpovedného a kvalitného spracovania ktorejkoľvek z týchto častí  nie je možné považovať projekt za dobrý a opatrenia, ktoré navrhuje, za úplné a účinné.

Projekt pozostáva z Bezpečnostného zámeru, ktorého najdôležitejšími časťami sú opis aktív Vašej spoločnosti, opis strategických cieľov a opis Vami predpokladaných hrozieb. Nevyhnutnou súčasťou bezpečnostného zámeru je aj opis prostredia, v ktorom sa Vaša spoločnosť nachádza. Ďalšou súčasťou bezpečnostného projektu je Riziková analýza, ktorá na základe výstupov z bezpečnostného zámeru posudzuje a najmä objektivizuje vplyv hrozieb na aktíva a strategické ciele Vašej spoločnosti. Vplyv hrozby na aktívum spoločnosti sa nazýva riziko. Veľkosť  jednotlivých rizík je práve výsledkom rizikovej analýzy. Poslednou časťou bezpečnostného projektu sú Bezpečnostné smernice, ktorých účelom je na základe rizikovej analýzy prijať také opatrenia, ktoré budú minimalizovať riziká identifikované v rizikovej analýze.

Naša spoločnosť Vám ponúka vypracovanie Bezpečnostného projektu, ktorý bude spracovaný nielen v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, ale bude pokrývať širšiu oblasť ochrany Vašich aktív a strategických cieľov. Súčasťou služieb našej spoločnosti je bezplatná aktualizácia nami spracovaného Bezpečnostného projektu (do 6 mesiacov od jeho vypracovania) v prípade, že vo Vašej spoločnosti dôjde k zmenám, alebo dôjde k zmenám legislatívy. Projekt spracúva tím skúsených odborníkov, ktorí vždy posudzujú bezpečnosť Vašej organizácie komplexne, tzn. neobmedzia sa iba na bezpečnosť Vašej IT infraštruktúry.

Bezpečnostý projekt.pdf