Audit informačnej bezpečnosti

Informačná bezpečnosť je podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 ochrana informácie pred širokým spektrom hrozieb, ktorej cieľom je :

• zaistenie kontinuity obchodných procesov,
• minimalizácia strát a
• maximalizácia návratnosti investícií.

V súčasnosti sa informácie v čoraz väčšej miere spracovávajú v elektronickej forme pomocou počítačov a iných informačných a komunikačných technológií. Potenciálna možnosť  narušenia týchto informácií, či už priamo alebo prostredníctvom útoku na technické zariadenie alebo prostredie, v ktorom sa informácia spracováva, sa nazýva hrozba. Existuje množstvo činiteľov, ktoré môžu ohroziť alebo spôsobiť znefunkčnenie informačných a komunikačných technológií a znehodnotenie informácií, ktoré sú v nich spracovávané. Sú to napríklad prírodné vplyvy, technické poruchy, ľudské chyby a omyly, škodlivý softvér, cieľavedomé útoky, počítačová kriminalita a medzinárodný terorizmus, ktoré by mohli spôsobiť vážne bezpečnostné problémy. Nezabezpečenie informácií môže mať za následok nenahraditeľné straty a narušenie dôveryhodnosti organizácie.

Cieľom informačnej bezpečnosti je minimalizovať možnosti uplatnenia sa hrozieb a v prípade vzniknutých následkov minimalizovať ich vplyv, čo je nevyhnutnou podmienkou tak pre verejnú správu ako aj súkromnú sféru.

Jednou z možností ako eliminovať možný dopad hrozieb na informačné technológie je aj vykonanie interného auditu informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC.

Certifikát – interný audit

audit informačnej bezpečnosti.pdf