Audit Bezpečnostného projektu

Podľa zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov „za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ informačného systému tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prevádzkovateľ prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a musí vypracovať  bezpečnostný projekt IS “.

Zákon 428/2002 bol v roku 2013 nahradený zákonom 122/2013 v ktorom menili sa niektoré základné ustanovenia týkajúce sa najmä zodpovedných osôb, bezpečnostných projektov a bezpečnostných smerníc. Z toho dôvodu vznikla nutnosť prepracovania bezpečnostných projektov vytvorených pred touto novelizáciou. Naša spoločnosť vám ponúka možnosť preverenia aktuálnosti vášho bezpečnostného projektu ako po stránke legislatívnej tak po stránke súladu s existujúcou IT infraštruktúrou.

Audit pozostáva z dvoch častí :

•  Audit súladu s najnovšou novelou zákona o ochrane osobných údajov (legislatívny audit)
•  Rozšírenie legislatívneho auditu o audit súladu s existujúcou infraštruktúrou IT (podľa   normy 27001)

Nami vykonaný audit nielen preverí váš bezpečnostný projekt a smernice, ale aj určí smer ktorým by sa malo uberať budovanie informačnej bezpečnosti v spoločnosti.

Certifikát – interný audit

Audit Bezpečnostného projektu (sk).pdf