Ochrana osobných údajov – aktivačné práce

Mnoho nezamestnaných vykonáva v mestách a obciach činnosti súvisiace s aktivačnými prácami. Nie vždy to je len čistenie ulíc, alebo zveľaďovanie mesta, či obce. Mnohí pracovníci v rámci tejto činnosti vykonávajú aj administratívne práce, a nie zriedka sa dostanú aj do styku s osobnými údajmi. Tým sa stávajú oprávnenými osobami. Nie sú však zamestnancami obce, alebo mesta a tiež nie je podpísaná žiadna sprostredkovateľská zmluva s Úradom prace, sociálnych vecí a rodiny. Ako v takomto prípade postupovať, aby ste neporušili zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?  S touto otázkou sme sa obrátili na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tu je odpoveď:

V súvislosti s poučením aktivačných pracovníkov vykonávajúcich práce v obci o ochrane osobných údajov, sme toho názoru, že je potrebné vychádzať z definície oprávnenej osoby v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“).  A totiž, že oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme konštatovať, že oprávnená osoba nemusí byť v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom. Môže byť napr. prevádzkovateľom poverená na výkonom  určitých činností, v súvislosti s ktorými spracúva osobné údaje, a preto by mala byť poučená v súlade s § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Z ich vyjadrenia vyplýva, že nezamestnaných vykonávajúcich aktivačné práce, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi je potrebné poučiť tak, ako ktoréhokoľvek zamestnanca obce alebo mesta.  Musia sa tiež riadiť internými predpismi, najmä bezpečnostnou smernicou a z tohto poučenia musí byť urobený záznam.