Ochrana osobných údajov – spotrebiteľské súťaže

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejňuje zistenia z kontrol u prevádzkovateľov.  V najnovšom publikovanom článku sa zameral na spotrebiteľské súťaže:

Vo viacerých prípadoch Úrad na ochranu osobných údajov zistil, že prevádzkovatelia, prípadne spoločnosti vyhlasujúce spotrebiteľské súťaže, konajú v rozpore s platnou legislatívou a častokrát vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, prípadne v súťažných podmienkach uvádzajú zákon    č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý je však už viac ako dva a pol roka neúčinný.

Taktiež súhlasy so spracúvaním osobných údajov súťažiacich sú formulované tak, že sa súhlas súťažiaceho získava na viacero účelov naraz, čo je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov. V rozpore so zákonom konajú prevádzkovatelia aj vtedy, keď v súhlase na spracúvanie osobných údajov uvádzajú skutočnosť, že súťažiaci im poskytujú súhlas na dobu neurčitú. Čas spracúvania v súlade so zákonom má byť konkrétne špecifikovaný, minimálne limitovaný účelom spracúvania osobných údajov (napríklad po dobu trvania súťaže a následne po dobu 5 rokov a pod.).

Celé znenie článku nájdete tu.

Čo teda z týchto zistení vyplýva:

  1. účinný a platný zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.; (zákon v konsolidovanom znení je zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 136/2014 Z. z.).
  2. Ak vyžadujete súhlas na viac účelov (súhlas s podmienkami súťaže, súhlas so zasielaním marketingových materiálov a podobne) je potrebné mať samostatný súhlas na každý účel. Nie je možné podmieňovať zasielanie marketingových materiálov s účasťou v súťaži, resp. aby mal možnosť zúčastniť sa súťaže aj bez toho, aby sa mu posielali marketingové materiály.
  3. Tiež limitujte dĺžku používania získaných osobných údajov, buď časom po ktorí potrebujete osobné údaje (do vyhodnotenia súťaže), alebo striktne určiť dĺžku spracovania (napr. 5 rokov), pričom toto musí byť účastníkovi súťaže jasné už vtedy, keď vám poskytne osobné údaje. Tiež je potrebné upozorniť ho na to, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať.

K získavaniu údajov na viaceré účely nedochádza len pri spotrebiteľských súťažiach. Mnoho firiem ponúka na stiahnutie zdarma rôzne eBooky alebo aplikácie, pričom si vyžiada emailovú adresu, kde pošle webový odkaz na stiahnutie. Potom tento email aj naďalej používa na zasielanie marketingových materiálov. Správne by sa mala emailová adresa po stiahnutí (skončení účelu spracovania) vymazať, alebo mať samostatný súhlas na zasielanie marketingových informácií.