Je potrebné mať zodpovednú osobu?

V poslednej dobe sme zaznamenali viacero dotazov týkajúcich sa inštitútu zodpovednej osoby. Na školeniach bolo viacerým prezentované, že pokiaľ nemajú zodpovednú osobu, tak jej povinnosti preberá štatutár a ten je povinný si urobiť skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov.

Čo hovorí na to zákon? Štatutár ako predstaviteľ firmy alebo organizácie je vždy zodpovedný za dodržiavanie akéhokoľvek zákona. Teda aj zákona na ochranu osobných údajov. Tejto povinnosti sa nevyhne. Podľa § 23 odsek 1) je za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných podľa tohto zákona, zodpovedný prevádzkovateľ. Teda v konečnom dôsledku opäť štatutár.  Podľa toho istého paragrafu odsek 2) môže výkonom dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu  alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa podľa odseku  1. Dôležité je slovíčko môže. Poverenie zodpovednej osoby je právom prevádzkovateľa na základe jeho rozhodnutia.

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že poverí zodpovednú osobu, je povinný splniť zákonom  o ochrane osobných údajov stanovené podmienky na jej poverenie (§ 23 až 27). Jednou z podmienok je aj úspešné absolvovanie skúšok na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti (podľa § 34).  Jedná sa hlavne o tie informačné systémy, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Otázky k inštitútu zodpovednej osoby nájdete aj na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.