Elektronizácia verejnej správy – usmernenie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal usmernenie k základným povinnostiam orgánov verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. V usmernení nájdete základné postupy pri výkone verejnej moci elektronicky. Je tam popísaný spôsob komunikácie, prijímanie podaní a sú tu popísané elektronické úradné dokumenty a ich doručovanie.

Usmernenie nájdete na tejto stránke.

Súvisiace články:
Elektronizácia verejnej správy – termíny
Elektronizácia verejnej správy