Novela zákona o ochrane osobných údajov – termíny zosúladenia s novelou

Novela zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov prináša významné zmeny, ktoré je prevádzkovateľ informačných systémov s osobnými údajmi povinný splniť do určitého termínu od nadobudnutia platnosti zákona.

Povinnosť termín dátum
Uviesť do súladu s týmto zákonom všetky informačné systémy, v ktorých spracúva osobné údaje do 6 mesiacov 30.11.2013
Povinný dať zmluvný vzťah so sprostredkovateľom do súladu s týmto zákonom. do 1 roka 31.05.2014
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní vykonať poučenie oprávnených osôb v súlade s týmto zákonom. do 6 mesiacov 30.11.2013
Poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona zrušujú. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie oznámiť úradu v súlade s týmto zákonom. do 1 roka 31.05.2014
Registrácie udelené podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona zrušujú. Prevádzkovateľ je povinný nanovo prihlásiť svoj informačný systém na registráciu v súlade s týmto zákonom. do 6 mesiacov 30.11.2013
Osobitné registrácie udelené podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona zrušujú. Prevádzkovateľ je povinný nanovo prihlásiť svoj informačný systém na osobitnú registráciu v súlade s týmto zákonom. do 6 mesiacov 30.11.2013
Bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a bezpečnostný projekt, vypracované podľa doterajšieho zákona, sa účinnosťou tohto zákona považujú za bezpečnostné opatrenia vypracované podľa tohto zákona. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s týmto zákonom. do 9 mesiacov 28.02.2014
Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.