POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Mnohé z mestských a obecných úradov stavajú do úzadia otázku poslancov zastupiteľstva  a ich prístupu k osobným údajom. Poslanci sa v rámci svojej funkcie často dostávajú do styku s osobnými údajmi, a preto sa aj oni musia riadiť ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Mnohí z nich o takomto zákone ani netušia a niektorí, aj keď o ňom vedia, si myslia, že sa na nich nevzťahuje.

Podľa zákona 428/2002 je poslanec oprávnenou osobou:

§4

(4) Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať len na základe pokynu prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

Takže na nich platia tie isté ustanovenia zákona ako na zamestnancov mestského alebo obecného úradu.

§ 17 Poučenie

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby o právach a povinnostiach ustanovených týmto zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie. Poučenie vykoná prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pred vydaním prvého pokynu oprávnenej osobe na vykonanie akejkoľvek spracovateľskej operácie s osobnými údajmi. Oprávnená osoba poučenie potvrdí svojím podpisom; o poučení prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vedie písomný záznam.

§ 18 Povinnosť mlčanlivosti

(2) Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť.

Pri porušení týchto ustanovení zákona hrozia represálie nielen samotnému úradu, ale aj poslancom, ktorí porušia zákonné ustanovenie o mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými v rámci výkonu svojej funkcie prídu do styku.

§ 49 Správne delikty

(2)Úrad môže uložiť pokutu od 1 660 € 165 970 € prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý
c) včas nepoučil svoje oprávnené osoby alebo nevedel úradu hodnoverne preukázať, že poučenie oprávnených osôb vykonal včas, alebo nepredložil na požiadanie úradu písomný záznam o poučení oprávnených osôb podľa § 17,

(5) Úrad môže uložiť pokutu do 3 320 € tomu, kto
c) poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch (§ 18)