Ochrana osobných údajov – súhlas dotknutej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojej webovej stránke nové metodické usmernenie týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby.

Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov, ktorý oprávňuje spracovanie osobných údajov dotknutej osoby.  Pokiaľ neexistuje iný právny základ alebo osobitný zákon, tak je možné spracovanie osobných údajov dotknutej osoby len s jej preukázateľným súhlasom. Netýka sa to len spracovania osobných údajov ale aj ich zverejňovania alebo poskytovania tretím stranám. Udelenie tohto súhlasu musí byť dobrovoľné a nesmie byť podmienené dodávkou tovaru, služby alebo podpisom zmluvy a ani inak vynucované.

Pre udelenie súhlasu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov  sa vyžaduje aby:

a) dotknutá  osoba  bola  spôsobilá  mať  práva  a povinnosti  a bola  tiež  spôsobilá  na právne úkony v súlade s Občianskym zákonníkom,

b) pred udelením súhlasu boli dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie týkajúce  sa tohto súhlasu,

c) udelenie súhlasu dotknutou osobou bolo dobrovoľné, jasné a vážne,

d) textácia súhlasu bola určitá a zrozumiteľná,

e) o spracúvaní  (nespracúvaní)  svojich  osobných  údajov  rozhodovala výlučne dotknutá osoba na základe vlastného slobodného uváženia,

f)  existovala  reálna možnosť  slobodnej  voľby  dotknutej  osoby súhlas udeliť, respektíve neudeliť,

g) súhlas bol jednoznačne a výslovne viazaný na jeden konkrétny účel.

Viac informácií získate priamo v metodickom pokyne buď na našej stránke alebo stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Metodický pokyn 1/2015 – súhlas dotknutej osoby