Novinky

GDPR – Konflikt záujmov

V predchádzajúcich dvoch článkoch sme rozobrali funkciu zodpovednej osoby. Podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sú niektorí prevádzkovatelia povinní poveriť zodpovednú osobu. Túto funkciu môže vykonávať aj interný zamestnanec. Jednou z dôležitých podmienok je, aby poverený zamestnanec … Pokračovať v čítaní

GDPR – Povinnosti zodpovednej osoby

V minulom článku sme vás informovali o tom kto je povinný mať zodpovednú osobu. V tomto článku by som sa venoval jej povinnostiam. Tieto povinnosti sú v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  špecifikované v §45 a §46. V prvom rade plní úlohu … Pokračovať v čítaní

Nový zákon na ochranu osobných údajov

Tesne pred Vianocami podpísal prezident Slovenskej republiky nový zákon na ochranu osobných údajov. Má číslo 18/2018 a v plnej miere je v ňom zapracované nariadenie Európskej únie GDPR. Náš Úrad na ochranu osobných údajov do jeho znenia zapracoval niekoľko svojich vecí. Napríklad právo … Pokračovať v čítaní

GDPR – Zodpovedná osoba

Inštitút zodpovednej osoby je známy aj z momentálne platného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V pôvodnom znení zákona z roku 2013 bolo poverenie zodpovednej osoby povinnosťou pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí mali viac ako 20 oprávnených osôb,  t. j. zamestnancov pristupujúcich … Pokračovať v čítaní

GDPR – Bezpečnosť osobných údajov

Jednou z najdôležitejších tém, ktorú rieši nariadenie, je bezpečnosť osobných údajov. Každý prevádzkovateľ, ale aj sprostredkovateľ je povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov.   Opatrenia by mali zahŕňať hlavne: ■ spracovanie … Pokračovať v čítaní

GDPR – Oprávnený záujem

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Pokiaľ možno nejaký záujem prevádzkovateľa považovať za oprávnený a za účelom jeho dosiahnutia je potrebné spracovať … Pokračovať v čítaní

Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Metodický pokyn obsahuje podrobnejší výklad jednotlivých ustanovení Výnosu o štandardoch pre IS VS a je preto dôležitým podkladom … Pokračovať v čítaní

GDPR – Zákonnosť spracúvania

Jedna zo zmien, ktorá sa zrejme dotkne zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, je stanovenie zákonnosti spracúvania osobných údajov. Podľa nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, je spracúvanie osobných údajov zákonné iba vtedy, a iba … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – pripravovaná novela podľa GDPR

Dňa 27. apríla 2016 bolo schválené nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Každá členská krajina má do dvoch rokov od schválenia, povinnosť zapracovať jeho ustanovenia do svojej legislatívy. Dotkne  sa … Pokračovať v čítaní

Šifrovacie vírusy pritvrdzujú

Pri hodnotení roku 2016 z pohľadu IT bezpečnosti môžeme konštatovať, že najväčšou hrozbou boli šifrovacie vírusy. Doplatili na ne mnohé firmy a organizácie, ktoré vďaka ním prišli o svoje dôležité dáta a dokumenty. E-maily distribuujúce ransomware predstavovali až 40% všetkých e-mailových spamov za … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – aktivačné práce

Mnoho nezamestnaných vykonáva v mestách a obciach činnosti súvisiace s aktivačnými prácami. Nie vždy to je len čistenie ulíc, alebo zveľaďovanie mesta, či obce. Mnohí pracovníci v rámci tejto činnosti vykonávajú aj administratívne práce, a nie zriedka sa dostanú aj do styku s osobnými údajmi. Tým … Pokračovať v čítaní

Nová verzia Kerber Backup servera

V mesiaci október uzrela svetlo sveta nová, už tretia verzia, nášho zálohovacieho servera Kerber Backup server. Predstavila sa v úplne novom šate, a to nie len na serverovej, ale aj klientskej strane. Touto verziou sa zjednotilo administratívne rozhranie všetkých KERBER serverov. Rozhranie je … Pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy – usmernenie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal usmernenie k základným povinnostiam orgánov verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. V usmernení nájdete základné postupy pri výkone verejnej moci elektronicky. Je tam popísaný spôsob komunikácie, prijímanie podaní a sú tu popísané elektronické … Pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy – termíny

Dňa 1. novembra 2016 sa podľa zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) skončilo prechodné obdobie, počas ktorého sa orgány verejnej moci mali pripraviť na výkon verejnej moci elektronicky. Od tohto … Pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy. Elektronizácia verejnej správy znamená výrazný prínos pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu. Hlavným cieľom  je napomôcť elektronickému prístupu občanov k úradu svojho mesta alebo obce. … Pokračovať v čítaní

Je potrebné mať zodpovednú osobu?

V poslednej dobe sme zaznamenali viacero dotazov týkajúcich sa inštitútu zodpovednej osoby. Na školeniach bolo viacerým prezentované, že pokiaľ nemajú zodpovednú osobu, tak jej povinnosti preberá štatutár a ten je povinný si urobiť skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov. Čo hovorí … Pokračovať v čítaní

Zabezpečte si dáta bezpečne

Bezpečnosť v dátovej komunikácii je v dnešnej dobe široký pojem a mnohí sa v tejto problematike strácajú. Neraz nakupujú drahé zariadenia a riešenia, a napriek tomu zaznamenávajú úniky dát a vniknutia do dôležitých systémov. Riešenie nie je ukryté vo vysokej cene, ale v komplexnosti a správnom nastavení procesov. Bezpečnosť … Pokračovať v čítaní

Zverejňovanie blahoprianí jubilantom

Mnoho miest a obcí si spomenie na svojich jubilantov a zverejní im na svojej webovej stránke alebo v miestnych novinách blahoprianie. Mnohí si povedia o aký pekný počin ide. Len zverejnenie môže mať aj svoju odvrátenú stránku, a nie každému sa môže páčiť publikovanie jeho … Pokračovať v čítaní

Zákon 211/2000 Z. z. a osobné údaje

Od roku 2000 platí zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa tohto zákona sú mestá, obce, a nimi zriadené organizácie (napr. základné školy) povinné zverejňovať informácie týkajúce sa hlavne ich hospodárenia. Jedná sa o objednávky, zmluvy a faktúry. Často sú súčasťou týchto dokumentov aj osobné … Pokračovať v čítaní

Cloudové služby a osobné údaje

V mesiaci jún Úrad na ochranu osobných údajov vydal viacero metodických usmernení a jedno z nich pod číslom 3/2016 sa týka cloudových služieb. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia. Cloudové služby v dnešnej dobe prežívajú svoj rozmach a využíva ich čoraz viac firiem. Treba si … Pokračovať v čítaní

Kamerové systémy – neverejné priestory

Úrad na ochranu osobných údajov vydal nové usmernenie číslo 5/2016, ktoré sa týka monitorovania priestorov verejnosti neprístupných. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia. Čo je to priestor verejne neprístupný?  Je to priestor: – do ktorého verejnosť nemôže voľne vstupovať, – v … Pokračovať v čítaní

Nebezpečné vírusy útočia

Vo svojom článku 5 dôvodov prečo zálohovať som písal, že jedným z dôvodov prečo je aj možná vírová nákaza počítača. A naozaj pár zákazníkov nám to potvrdilo. Keby nezálohovali, tak prídu o všetky svoje dáta alebo si ich musia draho vykúpiť. Niektorí … Pokračovať v čítaní

Spoločný obecný úrad – ochrana osobných údajov

Spoločné obecné úrady vznikli na to, aby zastrešovali služby a prenesené kompetencie pre jednotlivé obce, ktoré ich zriadili. Jedná sa hlavne o kompetencie stavebných a školských úradov, sociálnych služieb a podobne. Tým, že obce prenášajú niektoré svoje kompetencie na spoločné obecné úrady, … Pokračovať v čítaní

5 dôvodov prečo mať vlastný mailový server

E-maily sú jedným z najpoužívanejších komunikačných prostriedkov dnešnej doby.  Využívame ich denno-denne, jednak v práci, ale aj v súkromnej korešpondencii. E-maily predstavujú efektívnu a účinnú formu komunikácie. Sú tu ale aj určité otázky, ktoré hlavne súvisia s bezpečnosťou posielania a prijímania e-mailov. Tá nie … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov v praxi

Pre skvalitnenie našich služieb a pre čo najlepšie priblíženie sa k potrebám a požiadavkám našich zákazníkov sme vytvorili fórum na tému ochrany osobných údajov. Jedná sa o uzavretú diskusnú skupinu prístupnú výlučne pre našich zákazníkov, ktorí od nás majú zakúpený bezpečnostný projekt, alebo implementovanú … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – spotrebiteľské súťaže

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejňuje zistenia z kontrol u prevádzkovateľov.  V najnovšom publikovanom článku sa zameral na spotrebiteľské súťaže: „Vo viacerých prípadoch Úrad na ochranu osobných údajov zistil, že prevádzkovatelia, prípadne spoločnosti vyhlasujúce spotrebiteľské súťaže, konajú v rozpore s … Pokračovať v čítaní

Nové informačné zdroje

Využite naše nové informačné zdroje. Môžete nás sledovať už aj na Facebooku – https://www.facebook.com/somi.sk/, kde pravidelne uverejňujeme internetové články týkajúce sa informačnej bezpečnosti, a tiež aktuality z našej stránky. Tiež je dostupný informačný portál ohľadom ochrany osobných údajov http://osobneudaje.somi.sk, na … Pokračovať v čítaní