Články

GDPR – Konflikt záujmov

V predchádzajúcich dvoch článkoch sme rozobrali funkciu zodpovednej osoby. Podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sú niektorí prevádzkovatelia povinní poveriť zodpovednú osobu. Túto funkciu môže vykonávať aj interný zamestnanec. Jednou z dôležitých podmienok je, aby poverený zamestnanec … Pokračovať v čítaní

GDPR – Povinnosti zodpovednej osoby

V minulom článku sme vás informovali o tom kto je povinný mať zodpovednú osobu. V tomto článku by som sa venoval jej povinnostiam. Tieto povinnosti sú v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  špecifikované v §45 a §46. V prvom rade plní úlohu … Pokračovať v čítaní

Nový zákon na ochranu osobných údajov

Tesne pred Vianocami podpísal prezident Slovenskej republiky nový zákon na ochranu osobných údajov. Má číslo 18/2018 a v plnej miere je v ňom zapracované nariadenie Európskej únie GDPR. Náš Úrad na ochranu osobných údajov do jeho znenia zapracoval niekoľko svojich vecí. Napríklad právo … Pokračovať v čítaní

GDPR – Zodpovedná osoba

Inštitút zodpovednej osoby je známy aj z momentálne platného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V pôvodnom znení zákona z roku 2013 bolo poverenie zodpovednej osoby povinnosťou pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí mali viac ako 20 oprávnených osôb,  t. j. zamestnancov pristupujúcich … Pokračovať v čítaní

GDPR – Bezpečnosť osobných údajov

Jednou z najdôležitejších tém, ktorú rieši nariadenie, je bezpečnosť osobných údajov. Každý prevádzkovateľ, ale aj sprostredkovateľ je povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov.   Opatrenia by mali zahŕňať hlavne: ■ spracovanie … Pokračovať v čítaní

GDPR – Oprávnený záujem

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Pokiaľ možno nejaký záujem prevádzkovateľa považovať za oprávnený a za účelom jeho dosiahnutia je potrebné spracovať … Pokračovať v čítaní

Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Metodický pokyn obsahuje podrobnejší výklad jednotlivých ustanovení Výnosu o štandardoch pre IS VS a je preto dôležitým podkladom … Pokračovať v čítaní

GDPR – Zákonnosť spracúvania

Jedna zo zmien, ktorá sa zrejme dotkne zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, je stanovenie zákonnosti spracúvania osobných údajov. Podľa nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, je spracúvanie osobných údajov zákonné iba vtedy, a iba … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – pripravovaná novela podľa GDPR

Dňa 27. apríla 2016 bolo schválené nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Každá členská krajina má do dvoch rokov od schválenia, povinnosť zapracovať jeho ustanovenia do svojej legislatívy. Dotkne  sa … Pokračovať v čítaní

Šifrovacie vírusy pritvrdzujú

Pri hodnotení roku 2016 z pohľadu IT bezpečnosti môžeme konštatovať, že najväčšou hrozbou boli šifrovacie vírusy. Doplatili na ne mnohé firmy a organizácie, ktoré vďaka ním prišli o svoje dôležité dáta a dokumenty. E-maily distribuujúce ransomware predstavovali až 40% všetkých e-mailových spamov za … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – aktivačné práce

Mnoho nezamestnaných vykonáva v mestách a obciach činnosti súvisiace s aktivačnými prácami. Nie vždy to je len čistenie ulíc, alebo zveľaďovanie mesta, či obce. Mnohí pracovníci v rámci tejto činnosti vykonávajú aj administratívne práce, a nie zriedka sa dostanú aj do styku s osobnými údajmi. Tým … Pokračovať v čítaní

Nová verzia Kerber Backup servera

V mesiaci október uzrela svetlo sveta nová, už tretia verzia, nášho zálohovacieho servera Kerber Backup server. Predstavila sa v úplne novom šate, a to nie len na serverovej, ale aj klientskej strane. Touto verziou sa zjednotilo administratívne rozhranie všetkých KERBER serverov. Rozhranie je … Pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy – usmernenie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal usmernenie k základným povinnostiam orgánov verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. V usmernení nájdete základné postupy pri výkone verejnej moci elektronicky. Je tam popísaný spôsob komunikácie, prijímanie podaní a sú tu popísané elektronické … Pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy – termíny

Dňa 1. novembra 2016 sa podľa zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) skončilo prechodné obdobie, počas ktorého sa orgány verejnej moci mali pripraviť na výkon verejnej moci elektronicky. Od tohto … Pokračovať v čítaní

Elektronizácia verejnej správy

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy. Elektronizácia verejnej správy znamená výrazný prínos pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu. Hlavným cieľom  je napomôcť elektronickému prístupu občanov k úradu svojho mesta alebo obce. … Pokračovať v čítaní

Je potrebné mať zodpovednú osobu?

V poslednej dobe sme zaznamenali viacero dotazov týkajúcich sa inštitútu zodpovednej osoby. Na školeniach bolo viacerým prezentované, že pokiaľ nemajú zodpovednú osobu, tak jej povinnosti preberá štatutár a ten je povinný si urobiť skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov. Čo hovorí … Pokračovať v čítaní

Nové vydanie SOMI Newsletter

Opäť vyšlo nové vydanie nášho SOMI Newslettera. V aktuálnom čísle nájdete novinky z našej spoločnosti a články týkajúce informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. SOMI Newsletter – október 2016 Staršie vydania: SOMI Newsletter – apríl 2016 SOMI Newsletter – február … Pokračovať v čítaní

Zabezpečte si dáta bezpečne

Bezpečnosť v dátovej komunikácii je v dnešnej dobe široký pojem a mnohí sa v tejto problematike strácajú. Neraz nakupujú drahé zariadenia a riešenia, a napriek tomu zaznamenávajú úniky dát a vniknutia do dôležitých systémov. Riešenie nie je ukryté vo vysokej cene, ale v komplexnosti a správnom nastavení procesov. Bezpečnosť … Pokračovať v čítaní

Zverejňovanie blahoprianí jubilantom

Mnoho miest a obcí si spomenie na svojich jubilantov a zverejní im na svojej webovej stránke alebo v miestnych novinách blahoprianie. Mnohí si povedia o aký pekný počin ide. Len zverejnenie môže mať aj svoju odvrátenú stránku, a nie každému sa môže páčiť publikovanie jeho … Pokračovať v čítaní

Zákon 211/2000 Z. z. a osobné údaje

Od roku 2000 platí zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa tohto zákona sú mestá, obce, a nimi zriadené organizácie (napr. základné školy) povinné zverejňovať informácie týkajúce sa hlavne ich hospodárenia. Jedná sa o objednávky, zmluvy a faktúry. Často sú súčasťou týchto dokumentov aj osobné … Pokračovať v čítaní

Cloudové služby a osobné údaje

V mesiaci jún Úrad na ochranu osobných údajov vydal viacero metodických usmernení a jedno z nich pod číslom 3/2016 sa týka cloudových služieb. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia. Cloudové služby v dnešnej dobe prežívajú svoj rozmach a využíva ich čoraz viac firiem. Treba si … Pokračovať v čítaní

Kamerové systémy – neverejné priestory

Úrad na ochranu osobných údajov vydal nové usmernenie číslo 5/2016, ktoré sa týka monitorovania priestorov verejnosti neprístupných. Prinášame Vám zhrnutie z tohto usmernenia. Čo je to priestor verejne neprístupný?  Je to priestor: – do ktorého verejnosť nemôže voľne vstupovať, – v … Pokračovať v čítaní

Nebezpečné vírusy útočia

Vo svojom článku 5 dôvodov prečo zálohovať som písal, že jedným z dôvodov prečo je aj možná vírová nákaza počítača. A naozaj pár zákazníkov nám to potvrdilo. Keby nezálohovali, tak prídu o všetky svoje dáta alebo si ich musia draho vykúpiť. Niektorí … Pokračovať v čítaní

Spoločný obecný úrad – ochrana osobných údajov

Spoločné obecné úrady vznikli na to, aby zastrešovali služby a prenesené kompetencie pre jednotlivé obce, ktoré ich zriadili. Jedná sa hlavne o kompetencie stavebných a školských úradov, sociálnych služieb a podobne. Tým, že obce prenášajú niektoré svoje kompetencie na spoločné obecné úrady, … Pokračovať v čítaní

5 dôvodov prečo mať vlastný mailový server

E-maily sú jedným z najpoužívanejších komunikačných prostriedkov dnešnej doby.  Využívame ich denno-denne, jednak v práci, ale aj v súkromnej korešpondencii. E-maily predstavujú efektívnu a účinnú formu komunikácie. Sú tu ale aj určité otázky, ktoré hlavne súvisia s bezpečnosťou posielania a prijímania e-mailov. Tá nie … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov v praxi

Pre skvalitnenie našich služieb a pre čo najlepšie priblíženie sa k potrebám a požiadavkám našich zákazníkov sme vytvorili fórum na tému ochrany osobných údajov. Jedná sa o uzavretú diskusnú skupinu prístupnú výlučne pre našich zákazníkov, ktorí od nás majú zakúpený bezpečnostný projekt, alebo implementovanú … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – spotrebiteľské súťaže

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejňuje zistenia z kontrol u prevádzkovateľov.  V najnovšom publikovanom článku sa zameral na spotrebiteľské súťaže: „Vo viacerých prípadoch Úrad na ochranu osobných údajov zistil, že prevádzkovatelia, prípadne spoločnosti vyhlasujúce spotrebiteľské súťaže, konajú v rozpore s … Pokračovať v čítaní

Nové informačné zdroje

Využite naše nové informačné zdroje. Môžete nás sledovať už aj na Facebooku – https://www.facebook.com/somi.sk/, kde pravidelne uverejňujeme internetové články týkajúce sa informačnej bezpečnosti, a tiež aktuality z našej stránky. Tiež je dostupný informačný portál ohľadom ochrany osobných údajov http://osobneudaje.somi.sk, na … Pokračovať v čítaní

Prečo je potrebné robiť revízie bezpečnostných projektov v samospráve

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v §19 ods. 3), hovorí o tom, že je potrebné bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu bezpečnostných opatrení (bezpečnostného projektu) tak, aby zodpovedala prijatým zmenám pri spracúvaní osobných údajov. Tieto zmeny môžu byť rôzneho … Pokračovať v čítaní

Deň ochrany osobných údajov

Dňa 28. januára 1981 podpísali Členské štáty Rady Európy Dohovor č. 108., ktorého účelom je pre každého jednotlivca na území každej strany Dohovoru rešpektovanie práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho … Pokračovať v čítaní

Monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov

Nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva dáva zelenú na monitorovanie súkromných aktivít zamestnancov na Internete na prostriedkoch zamestnávateľa. Je to samozrejme možné len po predchádzajúcom upozornení , že prevádzka podnikovej siete a prístupu na internet podlieha bezpečnostnému dohľadu. Súd … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov: Rada sa dohodla na všeobecnom smerovaní

Rada Európskej Únie dosiahla v roku 2015 dohodu o všeobecnom smerovaní k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, v ktorom sa stanovujú pravidlá prispôsobené digitálnemu veku. Dvojakým cieľom tohto nariadenia je zvýšiť úroveň ochrany údajov jednotlivcov a zlepšiť podnikateľské príležitosti … Pokračovať v čítaní

5 dôvodov prečo zálohovať

Vaše dáta nie sú len zhlukom jednotiek a núl, ale sú práve srdcom a dušou Vášho podnikania. Zachovanie týchto dát už dnes nie je otázkou pohodlia, ale stáva sa otázkou samotného prežitia. Strata dát môže nastať mnohými spôsobmi. Poruchy pevných … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – súhlas dotknutej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojej webovej stránke nové metodické usmernenie týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov, ktorý oprávňuje spracovanie osobných údajov dotknutej osoby.  Pokiaľ neexistuje iný právny základ alebo osobitný zákon, … Pokračovať v čítaní

Kedy urobiť zmeny v bezpečnostnom projekte

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie presúvajú dáta a osobné údaje mimo priestory prevádzkovateľa. Sú to hlavne rôzne cloudové riešenia (externé dátové úložiská), kde sa osobné údaje presunú na serveri spravované niekým iným ako prevádzkovateľom, napr. v prípade obcí a miest je to … Pokračovať v čítaní

Polícia hľadá hackera

Možno ste niektorí dnes(9.10.2015) zaregistrovali správu o tom, že polícia hľadá páchateľa, ktorý prenikol do informačných systémov obcí a pripravil ich o státisíce eur. Do systémov obecných úradov sa dostal cez fingovanú infožiadosť, ktorá obsahovala prílohu v ktorej sa skrýval … Pokračovať v čítaní

Zber rodných čísel v školách

Úrad na ochranu osobných údajov vydal stanovisko k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V stanovisku sa konštatuje, že zber osobných údajov o rodičoch a ich rodného čísla je v súlade s platnou … Pokračovať v čítaní

Dátové centrum miest a obcí (DCOM) a ochrana osobných údajov

V septembri 2013 bol prijatý zákon číslo 305/2013  Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  Zákon  vymedzuje základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním … Pokračovať v čítaní

Novela výnosu Ministerstva financií

Ministerstvo financií SR pripravilo novelu výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR, s účinnosťou od 1. júla 2015. … Pokračovať v čítaní

Nové partnerstvo

V apríli tohoto roku naša spoločnosť rozšírila svoje portfólium o produkty spoločnosti IceWarp, ktorá sa venuje riešeniam na báze GoupWare a kolektívneho plánovania. Riešenia tejto spoločnosti vhodne dopĺňajú rodinu našich produktov KERBER. Viac informácií nájdete tu.

Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – sprostredkovateľ

Poslednou povinnosťou, ktorú je potrebné si splniť podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a jeho novely z apríla roku 2014, je podpísanie zmluvy so sprostredkovateľom. Týka sa to len tých, ktorí si dávajú spracovať svoje osobné údaje externej firme napríklad … Pokračovať v čítaní

Oznam k spracúvaniu osobných údajov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.

Dňa 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý v právnom poriadku Slovenskej republiky zaviedol … Pokračovať v čítaní

Zistenia z bezpečnostných projektov

Naša spoločnosť sa bezpečnostným projektom venuje už 10 rokov, od prvej väčšej novelizácie zákona na ochranu osobných údajov v roku 2005. Za tú dobu sme urobili viac ako 500 projektov pre zákazníkov od školstva cez samosprávu až po firmy. V rámci rizikovej … Pokračovať v čítaní

Nepodceňujte heslo

Súčasná doba Internetu prináša rôzne nástrahy v podobe úniku vašich dát alebo osobných údajov. Pôsobia tu skupiny ľudí, ktorým ide len o to, dostať sa nejakým spôsobom k vaším dátam a zneužiť ich buď vo svoj prospech alebo proti vám. Mnoho ľudí však toto … Pokračovať v čítaní

Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Evidenčné listy

Evidenčné listy informačných systémov sú jedným z dokumentov, ktoré je potrebné vytvoriť podľa Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Mnoho ľudí ich považuje za zbytočnú byrokraciu. Ja by som to tak nevnímal.  Dokonca sa domnievam, že môžu byť výbornou … Pokračovať v čítaní

Bezpečná škola

Je vaša škola bezpečná? Chráňte seba aj svojich žiakov pred hrozbami z internetu! Spĺňa vaša škola aspoň základné bezpečnostné štandardy v oblasti IT? Zneužitie citlivých dát, osobných údajov, šíriace sa vírusy, nevhodný obsah pre žiakov… To je len zopár príkladov, … Pokračovať v čítaní

Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Novela Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – oznamovacia povinnosť Po necelom roku platnosti Zákona o ochrane osobných údajov prišla jeho novela, ktorej ustanovenia nadobudli platnosť od 15.04.2014. Novela priniesla niekoľko podstatných zmien, z ktorých jedna sa týka aj … Pokračovať v čítaní

Dáta zo serverov mohli útočníci čítať

Tento týždeň sa v internetových médiách objavila správa, ktorá opäť potvrdila, že pri používaní internetových služieb by sme mali byť obozretní a používať len overené prostriedky na komunikáciu. Diera v internetovej šifre mohla vystaviť dve tretiny internetových serverov kritickej chybe, cez ktorú … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – termíny zosúladenia sa blížia

Blíži sa koniec roka a s ním aj termíny zosúladenia sa s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Ide hlavne o poučenie oprávnených osôb, teda zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Keďže toto poučenie musí byť tak povediac ušité na mieru každému, vystáva … Pokračovať v čítaní

Kerber štatistiky

Prehľadné štatistiky zo systému Kerber Manažérsky pohľad – ako a na čo sa využíva internet v organizácii, z pohľadu využitia pracovného fondu zamestnancov ako aj využitia internetového pripojenia. Rýchli a prehľadný prístup k daným štatistikám s výstupmi, ktoré sa dajú odprezentovať pred vedením spoločnosti alebo … Pokračovať v čítaní

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prináša významné zmeny, ktoré je prevádzkovateľ informačných systémov s osobnými údajmi povinný splniť do presne daného termínu od nadobudnutia platnosti zákona. Povinnosť Termín Dátum Všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje uviesť do … Pokračovať v čítaní

Niekoľko pojmov z novely zákona na ochranu osobných údajov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej … Pokračovať v čítaní

Oslavy 20. výročia

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene bolo dňa 25.4.2013 dejiskom oslavy 20 výročia úspešného fungovania našej firmy. Spolu s nami oslávili toto okrúhle jubileum aj naši zákazníci. Výbornú atmosféru tejto oslavy podtrhlo predstavenie komédie „S tvojou dcérou nikdy“, v ktorom herci … Pokračovať v čítaní

20. rokov SOMI Systems

Píše sa marec rok 2013 a my by sme Vám chceli hrdo oznámiť, že naša firma, firma SOMI Systems, a.s.,  tu je s Vami už 20. rok.  K dosiahnutiu tohto krásneho okrúhleho výročia sme sa dopracovali aj vďaka Vašej dlhoročnej dôvere, ktorú ste … Pokračovať v čítaní

Novela zákona o ochrane osobných údajov

V utorok 19.3.2013 bola prijatá novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá bude platiť od 1.júna 2013. Aké zmeny teda prináša novela pre organizácie, ktoré vo svojich informačných systémoch spracovávajú osobné údaje. Okrem spresnení, ktoré sa týkajú spracovávania a poskytovania osobných údajov, sú … Pokračovať v čítaní

Únik údajov – USB zariadenia

V súčasnej dobe sú na dennom poriadku články informujúce o úniku údajov z rôznych organizácií, firiem alebo služieb na Internete. Nie za všetkými únikmi sú však hackeri a útoky zvonku. Množstvo štúdií ukazuje práve opak. Najviac únikov je z vnútra firiem vlastnými zamestnancami. K tejto skutočnosti … Pokračovať v čítaní

SOMI CUP 2012

Vo štvrtok 7.júna sa uskutočnil jubilejný 10. ročník populárnych motokárových pretekov SOMI CUP. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 60 našich zákazníkov z celého Slovenska, ktorí si navzájom zmerali svoje sily a zručnosti na 500 metrov dlhom okruhu so záludnými úsekmi.  Najrýchlejším … Pokračovať v čítaní

POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Mnohé z mestských a obecných úradov stavajú do úzadia otázku poslancov zastupiteľstva  a ich prístupu k osobným údajom. Poslanci sa v rámci svojej funkcie často dostávajú do styku s osobnými údajmi, a preto sa aj oni musia riadiť ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Mnohí … Pokračovať v čítaní

Šifrovanie USB kľúčov

Súčasná nízka cena USB kľúčov má za následok, že už ani nepoznám človeka, ktorý by nevlastnil minimálne jeden. Na USB kľúčoch sa prenášajú najrozmanitejšie údaje – od filmov až po citlivé firemné alebo osobné údaje. Dokonca sa USB kľúče začali … Pokračovať v čítaní

Ochrana osobných údajov – zodpovedná osoba

Zákon 428/2002 Z. z. špecifikuje v §19 pojem „zodpovedná osoba“. Podľa znenia zákona musí každá firma alebo organizácia, ktorá má viac ako 5 zamestnancov, poveriť osobu, ktorá bude zodpovedná za ochranu osobných údajov. Prax je taká, že sa touto funkciou … Pokračovať v čítaní

Deň ochrany osobných údajov

Dňa 28. januára 1981 podpísali Členské štáty Rady Európy Dohovor č. 108., ktorého účelom je pre každého jednotlivca na území každej strany Dohovoru rešpektovanie práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho … Pokračovať v čítaní

Bezpečnostná politika vo verejnej správe

Základným pilierom informačnej bezpečnosti  a ochrany osobných a citlivých údajov v organizácii je bezpečnostná politika, ktorá popisuje pravidlá pre eliminovanie bezpečnostných rizík nielen v prostredí IT, ale v organizácii ako takej. Prvým krokom je zadefinovanie si cieľov budovania bezpečnosti  a vypracovanie rizikovej analýzy  existujúceho stavu bezpečnosti. … Pokračovať v čítaní

10 pravidiel pri používaní Internetu a počítača

Desatoro jednoduchých pravidiel, ktoré vám pomôžu zaistiť bezpečie na Internete: 1. Nepotvrdzujte pop-up okná (vyskakovacie okná) či výzvy na stiahnutie softvéru, pokiaľ váš počítač nie je chránený aktualizovaným webovým štítom (antivír). Platí pravidlo – radšej žiadny ako neaktualizovaný antivír. Používajte … Pokračovať v čítaní

Cena ITAPA 2011

Tohoročný už desiaty ročník prestížnej súťaže ITAPA priniesol zaslúžene zúročenie dlhodobej spolupráce našej spoločnosti s verejnou samosprávou v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov. V kategórii „Najlepšia prípadová štúdia“ sme obsadili výborné druhé miesto. Cieľom súťaže Cena ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) je … Pokračovať v čítaní